A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának
1-1/29/2012. (IV.24.) OP

i n t é z k e d é s e

a hivatásos állomány ruházati utánpótlási ellátmányának kifizetéséről

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. tv. 4.§ (2) c) pontja alapján - figyelemmel a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV.11.) BM rendeletre illetve a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII.31) BM rendeletre (a továbbiakban: RUSZ) - a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmányának kifizetésére, az egységes végrehajtás érdekében az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m:

1.  A hivatásos szolgálati jogviszonyban lévő állomány a 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére természetbeni ellátásban részesül a ruházati utánpótlási ellátmány mértékének 50%-áig.

2.  A természetbeni ellátás a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll:

a.  12M e.r. szolgálati téli pantalló
b.  12M e.r. szolgálati félcipő
c.  12M e.r. szolgálati ing/blúz hosszú ujjú
d.  12M e.r. szolgálati pulóver
e.  hímzett, tépőzáras azonosító szám
f.  hímzett váll lap

1db
1 pár
2 db
1 db
2 db
1 pár

3.  Nem részesül természetbeni ellátásban:

  1. aki szülési szabadságon van, terhesség esetében orvosi igazolás alapján

  2. aki felmentési idejét tölti

  3. aki 2012. december 31-ig nyugállományba vonul.

4.  Aki természetbeni ellátásban részesül, annak a ruházati utánpótlási ellátmány maradványrészét, 48.313 Ft-ot , úgy kell kifizetni, hogy a természetbeni ellátás , valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen jóváírt ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 70 %-a tartható vissza.

5.  A ruházati utánpótlási ellátmány számfejtését a BVOP Közgazdasági Főosztály Illetmény-és Létszámgazdálkodási Osztálya hajtja végre az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás alapján, melyet a bv. szervek 2012. május 10-ig kötelesek összeállítani és megküldeni a BVOP Közgazdasági Főosztály Illetmény-és Létszámgazdálkodási Osztályára.

6.  A ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésre kerülő részét az igényjogosult állomány részére 2012. május 31-ig kell kifizetni.

7.  A ruházati utánpótlási ellátmányt a BVOP Illetmény-és Létszámgazdálkodási Osztálya „vásárlási előlegként” számfejti, ezért ha a vásárlási előleg elszámolása október 31-éig nem kerül elszámolásra, akkor az előleg egyéb jövedelemnek minősül és adóalapot növel. Ezt a 2. számú melléklet alapján 2012. november 10-ig kötelesek a bv. szervek a BVOP Közgazdasági Főosztály Illetmény-és Létszámgazdálkodási Osztálya felé jelenteni.

8.  A hivatásos állomány lakossági folyószámlájára történő utalást a BVOP Közgazdasági Főosztály írásos rendelkezése alapján a bv. szervek önállóan hajtják végre.

9.  Ha a jogviszony megszűnésének időpontja a kifizetés idején már ismert, a jogviszony megszűnése idejére tekintettel - a nyugállományba helyezettnek is – a ruházati utánpótlási ellátmány időarányosan fizethető ki.

10. Az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány kiszámításánál minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

11. Ha a jogviszony év közben szűnik meg - a jogviszony megszűnése és december 31-e közötti időszakra - az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány tekintetében a bv. szervnek kell intézkedni a visszavonásról a BVOP Illetmény-és Létszámgazdálkodási Osztálya felé.

12. Az igényjogosult által összegyűjtött számlákat a 3. számú melléklet szerinti számlaösszesítővel együtt kell a bv. szerv ruházati szakterületéhez benyújtani. A benyújtott számlák tartalmi megfelelőségének ellenőrzése a ruházati szakterület feladata.

13. A ruházati utánpótlási ellátmánnyal való elszámolást be kell vezetni az igényjogosult „Ruházati Elszámolási könyvébe”.

14. A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését az állományilletékes parancsnok szervezi meg. A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult felelős. A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért a méreteket megadó szerv állományilletékes parancsnoka felel.

15. A természetbeni ellátásban érintett hivatásos állomány tagjait írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról, legkésőbb az ellátás időpontjáig.

16. A 2012. évben időarányos ruházati utánpótlási ellátmány keretében természetbeni ellátásban részesülő állomány részére is biztosítani kell a 2. pont szerinti cikkösszetételt.

17. A 2011-2012. évben szolgálati jogviszonyt létesítő újfelszerelő állomány, amennyiben az alapellátás, vagy alapellátás-kiegészítés során az alapellátási normájának megfelelő kiváltásra kerülő szolgálati ruházati cikkeit nem kapta meg, akkor a 2. pont szerinti ruházati cikkösszetételt alapellátás keretében kell biztosítani.

18. Az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összegét a ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult részére ki kell fizetni, ha az nem haladja meg az éves ruházati utánpótlási illetmény összegének 50%-át. A természetben kiadásra kerülő ruházat ellenértékét a következő évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell előjegyezni. A túlellátásként előjegyzett összeget a teljes kiegyenlítésig göngyölíteni kell. Amennyiben az időarányos ruházati utánpótlási ellátmány összege a 48.313,- Ft-ot meghaladja, a ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult részére a visszatartott összeg feletti maradványrészt kell kifizetni.

19. A hivatásos szolgálati viszony 2012. évben történő megszűnése esetén, ha az érintett 2012. évben természetbeni ellátásban részesült, a ruházatot tőle vissza kell venni, és a ruházati utánpótlási ellátmányt a visszatartott összeggel együtt részére a RUSZ 7.§ (3) és (4) bekezdésében, valamint az örökös részére a RUSZ 27.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.

20. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek közötti áthelyezés esetén, amennyiben a természetbeni ellátás még nem történt meg, az áthelyezett felmért méretadatait az átadásra kerülő ruházati ellátási dokumentáció részeként kell átadni.

21. Jelen intézkedést 2012. május 1. napjától kell alkalmazni, és az 2012. december 31. napjával hatályát veszti.

Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos
mb.országos parancsnok

Mellékletek:

  1. számú melléklet:  Adatszolgáltatás a ruházati utánpótlási ellátmány számfejtéséhez

  2. számú melléklet:  El nem számolt ruházati utánpótlási ellátmány

  3. számú melléklet:  Számlaösszesítő