EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának

1-1/17/1999. (IK. Bv. Mell. 3.) OP

 

i n t é z k e d é s e

 

fogvatartottak munkáltatásának eljárási szabályaira

 

A szabadságvesztés és előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) igazságügyi miniszteri rendelet (a továbbiakban: R.) 263. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi intézkedést adom ki:

 

A befogadási és foglalkoztatási bizottság

[R. 30. §, 104. § (I)]

 

1.    A befogadási és foglalkoztatási bizottságot a parancsnokhelyettes vagy a büntetés-végrehajtási osztályvezető (a továbbiakban: bv. osztályvezető) vezeti.

 

2.    A befogadási és foglalkoztatási bizottság egyes tagjait a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka (a továbbiakban: parancsnok) jelöli ki a bv. szervezet személyi állományából. A gazdálkodó szervezet (bv. kft.) képviselőit az ügyvezető igazgató jelöli ki a gazdálkodó szervezet alkalmazottai közül. A 0114/1997. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedéssel kiadott Biztonsági Szabályzat 63. pont d) alpont rendelkezése alapján a biztonsági vezető részt vesz a befogadási és foglalkoztatási bizottság munkájában.

 

3.    A büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: intézet) adottságaira, a körszállításra és más körülményekre tekintettel a parancsnok határozza meg a befogadási és foglalkoztatási bizottság működési rendjét.

 

4.    A befogadási és foglalkoztatási bizottság ülése előtt - az intézet és a bv. kft. együttműködési megállapodásában, valamint a munkáltatási szabályzatban meghatározott időpontig - a munkaerő igénylését

a)      a bv. kft. ügyvezető igazgatója által megbízott személy,

b)      az intézet gazdasági vezetője vagy az általa megbízott személy

írásban átadja a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetőjének.

 

5.    A 4. pontban megjelölt igénylésnek tartalmaznia kell, hogy a munkáltató [R. 101. § (2)], mely munkahelyre és munkakörbe kéri a munkaerő biztosítását.

 

6.    Amennyiben az intézet nyilvántartásában lévő, előzetesen letartóztatott ügyében a szabadságvesztés jogerőre emelkedett - és nem kerül átszállításra -, akkor 8 napon belül a R. 30. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárni.

 

7.    Az elosztás során biztosítani kell a bv. intézet folyamatos működéséhez szükséges munkaerőt, valamint azt, hogy a fogvatartott elsősorban a szakképzettségének megfelelő munkakörben dolgozzon.

 

8.    A befogadási és foglalkoztatási bizottság megismeri a tagok véleményét, meghallgatja a fogvatartottat és dönt az R. 30. § (2) bekezdésében foglaltakról, valamint a biztonsági és a nevelési csoportba sorolásáról. Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy nem jelöl ki a fogvatartott számára munkahelyet, illetőleg oktatásba, képzésbe nem osztja be, a biztonsági csoportba sorolását és a nevelési csoport kijelölését akkor is el kell végezni.

 

9.    A befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetője a bizottsági ülésen közli a fogvatartottal, hogy melyik munkahelyet, munkakört jelölte ki részére.

 

10.  A munkakör kijelölésére vonatkozó döntés csak akkor végleges, ha a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye alapján a fogvatartott a munkakört betöltheti. A munkáltató a kedvező orvosi döntést követően a fogvatartottat 10 munkanapon belül köteles állományba venni.

 

11.  Ha a fogvatartott, a befogadási és foglalkoztatási bizottság döntésével nem ért egyet,

a)      a biztonsági csoportba sorolására vonatkozó döntés indokairól tájékoztatást kérhet, és a parancsnoknak a R. 44. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia,

b)      az oktatásban, képzésben való részvételről hozott döntés ellen panasszal fordulhat a parancsnokhoz. A panaszt az R. 6. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján kell megvizsgálni. Ez a befogadási és foglalkoztatási bizottság döntésének végrehajtására nincs halasztó hatállyal.

 

12.  Amennyiben a fogvatartott az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel nem ért egyet, kérelmi lapon - indokai megjelölésével - kérheti a munkaköri orvosi alkalmasság másodfokon történő megállapítását (8. számú függelék). A másodfokra történő előterjesztésnél a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 12. § (1)-(2) bekezdés szabályai szerint kell eljárni. Amennyiben a fogvatartott ezen jogával nem kíván élni, kérheti, hogy a befogadási és foglalkoztatási bizottság részére más munkakört jelöljön ki.

 

13.  Ha a munkáltató az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel nem ért egyet, kérheti a munkaköri orvosi alkalmasságnak másodfokon történő megállapítását. [NM rendelet 12. § (1)-(2) bekezdés.]

 

14.  A befogadási és foglalkoztatási bizottság döntését a 24. pont a) és b) alpontban felsorolt nyomtatványok megfelelő rovataiban rögzíteni kell.

 

A fogvatartott másik munkahelyre vagy munkakörbe
történő áthelyezésének, leváltásának engedélyezése

 

15.  A munkáltató megbízottja, a bv. orvos, a foglalkozás-egészségügyi ellátást végző orvos, a nevelő, a bv. osztály megbízottja és a biztonsági osztály vezetője, valamint a gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője írásban -indokolással - kérheti a fogvatartottnak másik munkahelyre vagy munkakörbe való áthelyezését, illetve leváltását. Amennyiben a befogadási és foglalkoztatási bizottság a kérelem alapján leváltja a fogvatartottat, meg kell vizsgálni új munkahely, munkakör kijelölésének lehetőségét.

 

16.  A fogvatartott írásban - indokolással - kérheti másik munkahelyre vagy munkakörbe az áthelyezését. A befogadási és foglalkoztatási bizottsághoz a fogvatartott nevelője továbbítja a kérelmet. A kérelmet a benyújtástól számított 14 napon belül a bizottságnak meg kell vizsgálnia és döntenie kell.

 

17.  A befogadási és foglalkoztatási bizottsági ülésen a 15. és 16. pontokban leírt változtatásoknál a fogvatartottat meg kell hallgatni, és a döntést követően a 8-11. pontban leírtak alapján kell eljárni.

 

18.  Munkakör, munkahely változása esetén a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot az új munkakörre, munkahelyre is el kell végezni.

 

19.  A fogvatartott munkahelyének, munkakörének a változtatását előterjesztő javaslat elbírálása során, szükség esetén felül kell vizsgálni a biztonsági csoportba sorolását is.

Amennyiben a fogvatartott biztonsági csoportba sorolása megváltozik, felül kell vizsgálni a munkahelyét vagy a munkakörét is.

 

20.  A befogadási és foglalkoztatási bizottságnak rendszeresen - legalább háromhavonta - meg kell vizsgálnia a nem dolgozó elítélt munkába állításának lehetőségét. A felülvizsgálat megtörténtét a fogvatartotti alrendszerben regisztrálni kell, és arról a fogvatartott - kérelmére - tájékoztatást kap.

 

Munkáltatási szabályzat
[
R. 103. § (2)]

 

21.  Az intézet és a bv. kft. együttműködési megállapodásában meg kell határozni a munkáltatás közös szabályait.

 

22.  A munkáltatónak a Munka Törvénykönyve, az intézet és a bv. kft. sajátosságai, valamint a biztonsági szabályok betartását biztosító körülmények figyelembevételével munkáltatási szabályzatot kell készítenie.

23.  A munkáltatási szabályzatnak egy általános és egy speciális részből kell állnia.

A) Az általános résznek tartalmaznia kell különösen:

a)      a munkáltatás során együttműködő szervezeti egységeket és azok feladatait,

b)      a szervezeti egységek közötti információáramlás módját, időpontját, a kapcsolattartási rendszert,

c)      a munkába állítás, leváltás, áthelyezés meghatározott módját, menetét,

d)      a fizetett szabadság kiadásának módját, rendjét, pénzbeli megváltását,

Módosította: 1-1/13/2003 OP intézkedés, 2003.03.01.

e)      a túlmunka elrendelésének helyi sajátosságait.

B) A speciális rész az adott bv. szervek sajátosságainak megfelelően készül, amely tartalmazza különösen:

a)      a munkahelyeket, munkaköröket és az R. 125. § (1) bekezdése szerint kialakított kategóriákat,

b)      a munkahelyre vagy munkakörre vonatkozó jelzéseket és azok munkahelyenkénti viselésének szabályait, beleértve a "szabadmozgó" igazolást is,

c)      a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás és irányítás, valamint a munkavégzéshez előírt oktatások helyi rendjét,

d)      munkaidőnaptárt, éves munkarendet,

e)      az általános, munkahelyi és szükség szerint munkaköri munkarendet,

f)        a munkáltatónál szükség szerinti bontásban az alkalmazott munkaidőkeretet,

g)      a díjazási rendszert,

h)      munkadíjpótlékokat, melyeket az alábbiak figyelembevételével kell megállapítani:

·        a külön pótlékokat a munkáltató állapítja meg, melynek együttes összege legfeljebb a besorolás szerinti munkadíj 50%-áig terjedhet [R. 127. § (1) bekezdés],

·        egyéb pótlékot a Munka Törvénykönyve 146. §, 147. § (1) bekezdés és 148. § rendelkezése alapján lehet megállapítani,

i)        a munkáltatással kapcsolatos információs rendet,

j)        a munkáltatással összefüggő kapcsolattartási rendszert;

k)      a munkadíjjegyzék elkészítéséért, ellenőrzéséért felelős személyeket,

l)        a munkáltatással kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjét,

m)    a függelékek kitöltésének, kezelésének és nyilvántartásának rendjét,

n)      jelentési kötelezettségek végrehajtásának rendjét.

 

A fogvatartott munkáltatásánál rendszeresített és
jogszabály által elrendelt nyomtatványok kiállítása,
kezelése és vezetése

 

24.  A bv. osztály nyilvántartási csoportja a befogadási eljárás során a fogvatartott személyi és büntetés-végrehajtási adatait feljegyzi a

a)      munkáltatási engedély (1. számú függelék),

b)      munkáltatási könyv (2. számú függelék)

megfelelő rovataiba, és a nyomtatványokat átadja a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetőjének.

A munkáltatási engedélyt és a munkáltatási könyvet egy példányban kell kitölteni. Ezt a munkáltató által megbízott személy kezeli. A munkáltatási engedélyen feljegyzett adatokba a szükséges változtatást csak a befogadási és foglalkoztatási bizottság rendelkezése alapján lehet végrehajtani. A fogvatartott állományból való törlése után a fent ne vezett függelékeket a büntetés-végrehajtási iratokhoz kell csatolni.

 

25.  A bv. intézet orvosa (a továbbiakban: bv. orvos) befogadási eljárás során végzett orvosi vizsgálat alapján két példányban kiállítja az "Orvosi nyilatkozat a fogvatartott munkavégző képességéről" nyomtatványt (3. számú függelék), és az egyik példányt átadja a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetőjének. Ezt a példányt a döntés után a fogvatartott egészségügyi iratai között kell megőrizni. A másik példányt a körlet-főfelügyelőnek kell átadni.

 

26.  A befogadási és foglalkoztatási bizottság megbízottja a munkahelyre vonatkozó döntést és a munkakör kijelölését feljegyzi a 24. pont a), b) alpontjában megjelölt nyomtatványokon. A munkáltató megbízottja kiállítja a "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatványt (4. számú függelék), és intézkedik a fogvatartott orvosi kivizsgálására.

 

27.  A fogvatartott munkaköri alkalmasságának vizsgálatát és véleményezését első fokon végző orvos kiállítja a "Munkavállaló egészségügyi törzslapja" elnevezésű nyomtatványt (5. számú függelék). A kiállított nyomtatványt a fogvatartott egészségügyi iratai között kell elhelyezni és megőrizni. Munkáltató változása esetén az NM rendelet 14. § (1) és (4) bekezdése alapján kell eljárni.

 

28.  A bv. orvos által átadott "Egészségügyi nyilatkozat" elnevezésű nyomtatványt (6. számú függelék) a fogvatartott két példányban tölti ki. Az egyik példányt a munkaköri alkalmasságot vizsgáló orvos, a másik példányt a fogvatartott őrzi meg [NM rendelet 1.4. § (2) bekezdés].

 

29.  A fogvatartott munkaköri orvosi, alkalmasságát véleményező orvos kiállítja az "Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény" elnevezésű nyomtatványt (7. számú függelék), és továbbítja a munkáltatónak.

A munkáltató megbízottja tájékoztatja a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetőjét a fogvatartott munkaköri alkalmasságáról.

A kitöltött nyomtatványt a munkáltatási könyv mellékleteként kell kezelni.

 

30.  Ha a fogvatartott vagy a munkáltató nem ért egyet a fogvatartott alkalmasságát első fokon vizsgáló orvos véleményével, a munkáltató megbízottja -a munkáltató, illetve a fogvatartott által közölt indokok feljegyzésével - kiállítja a "Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatványt (8. számú függelék). A nyomtatvány kitöltése előtt az intézkedés 12. pontjában megjelöltek szerint kell eljárni.

 

31.  A fogvatartott munkaköri orvosi alkalmasságát másodfokon véleményező orvos által kiállított "Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény" elnevezésű nyomtatványt (9. számú függelék) a munkáltatónak kell átadni.

A munkáltató megbízottja tájékoztatja a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetőjét a fogvatartott munkaköri alkalmasságáról.

A kitöltött nyomtatványt a munkáltatási könyv mellékleteként kell kezelni.

 

32.  A munka megkezdése előtt, illetve a munkadíj megváltoztatásakor a munkáltató fogvatartottanként két példányban kiállítja a "Tájékoztató a besorolásról és munkadíjról" nyomtatványt (10. számú függelék). A tájékoztató eredeti példányának átvételét a fogvatartott aláírásával ismeri el a másodpéldányon. A másodpéldányt a munkáltatási könyv mellékleteként kell megőrizni.

 

33.  Az alapmunkadíj emelkedésével összefüggő munkadíj rendezéséről - a 10. számú függelék felhasználásával - a fogvatartottat január 15-ig írásban tájékoztatni kell.

 

34.  A "Havi munkadíj jegyzék" nyomtatványt (11. számú függelék) három példányban a 48-51. pontokban leírtak szerint kell kiállítani.

 

35.  "Szempontok a munkáltató által más gazdálkodó szervezettel a fogvatartott foglalkoztatására kötött szerződéshez" (12. számú függelék) alapján megkötött szerződés eredeti példányát a munkáltató rendelkezése alapján kell megőrizni.

 

A munkahelyen a fogvatartottak munkáltatási adatainak
nyilvántartása
(R. 107. §)

 

36.  A munkáltató e feladattal megbízott dolgozója a fogvatartottakról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza különösen:

a)      a fogvatartott nevét, nyilvántartási számát,

b)      naponkénti bontásban a munkakezdés és a befejezés - óra, perc - időpontját, a ledolgozott munkaidőt, az adott napi állásidő tartamát és annak okát (bv. ok, egyéb ok),

c)      a túlmunka időpontját és időtartamát,

d)      anyagi ösztönzésként adott forint összegét,

e)      az általános munkarendtől eltérően dolgozók heti pihenőidő-nyilvántartását,

f)        a munkadíj-elszámoláshoz szükséges egyéb adatokat,

g)      ha a munkáltatás szerződés alapján más gazdálkodó szervezetnél történik, akkor az a) pontban foglaltak mellett a fogvatartott születési idejét, anyja nevét.

 

37.  A fogva tartott a munkaidő befejezése előtti valamilyen okból a munkahelyről törten távozását, illetve visszaérkezését a 36. pontban megjelölt nyilvántartásnak - óra, perc - megjelöléssel tartalmaznia kell. A Biztonsági Szabályzat 21. számú mellékletének "jelentés" rovatában a munkahely biztonsági felelőse köteles feljegyezni a távozás, illetve visszaérkezés okát és időpontját.

 

A fogvatartott oktatásban, szakképzésben,
továbbképzésben való részvétele
(R. 112., 130-131. §)

 

38.  Ha a fogvatartott szakképzésben, továbbképzésben vesz részt, akkor vele szemben alkalmaznia kell az R. 112. § rendelkezéseit. Amennyiben a szakképzés szerepel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ), az ott leírt jogosultságok költségeit a munkáltató fizeti, egyéb esetekben az azt szervező fél és a munkáltató közötti megállapodás alapján megosztható.

 

39.  A munkába állított fogvatartott oktatásban, szakképzésben, továbbképzésben való részvételét - a fogvatartott ezzel kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében - a munkáltatási könyv megfelelő rovatába fel kell jegyezni.

 

Rendkívüli munkavégzés
(
R. 117. §)

 

40.  Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül a túlmunkavégzés, a pihenőnapon vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés.

 

41.  Túlmunka a fogvatartott rendes napi munkaidejét meghaladó munka. Ha a munkaidő előzetesen nincs munkanapok szerint meghatározva, a munkaidőkereten felül végzett munka a túlmunka.

 

42.  A rendkívüli munkavégzés szükségességét felismerő személy - függetlenül beosztásától - haladéktalanul jelentést tesz a parancsnoknak, hivatalos munkaidő befejezése után a biztonsági tisztnek, és írásban kéri a napirendtől való eltérést.

 

43.  A túlmunkáért a fogvatartottat a munkadíján felül - esetenkénti elszámolás alapján - ötvenszázalékos munkadíjpótlék is megilleti.

 

44.  A heti pihenőnapon munkavégzésre kötelezett fogvatartott a végzett munkáért járó munkadíján felül legalább ötvenszázalékos munkadíjpótlékra jogosult, ha a Munka Törvénykönyve 127. § (2) bekezdésének megfelelően másik pihenőnapot, pihenőidőt kap. Ennek hiányában legalább százszázalékos munkadíjpótlék jár.

 

45. 

 

46. 

Hatályon kívül helyezte: 1-1/13/2003 OP intézkedés, 2003.03.01.

 

47.  A pótlékok számításának alapja a besorolási munkadíj.

 

A fogvatartott munkadíjának elszámolása
(R. 124. §)

 

48.  A fogvatartott munkadíjának számfejtését a munkáltató végzi. A munkáltató a munkadíj teljes összegét a számfejtés alapján átutalja a tárgyhónapot követő 10-ig az intézet letéti számlájára. A könyvelési feladatok és az egyeztetések után a tartási költséghez való hozzájárulás összegét a letéti számláról át kell utalni az előirányzat felhasználási keretszámlára.

 

49.  Haladéktalanul el kell végezni a munkadíj számfejtését, elszámolását annak a fogvatartottnak, aki szabadul vagy átszállították.

 

50.  A havi munkadíj jegyzéket (II. számú függelék) a számfejtés alapján a munkáltató 3 példányban fogvatartottanként állítja ki. Egy példányt a munkáltató őriz meg, egy példányt a fogvatartottnak kell átadni, aki annak átvételét aláírásával igazolja. Egy példányt a gazdasági osztály könyvelési bizonylatként őriz meg.

 

51.  Az R. 124, § (2) bekezdése alapján az előző év december hónapjára elszámolt munkadíj tárgyévi kifizetése esetén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján kell eljárni, és az előző évre. érvényes alapmunkadíj összegét kell figyelembe venni. A munkadíj-kifizetés napjának a letéti számlán történő jóváírás dátumát kell tekinteni.

 

A fogvatartott fizetett szabadsága
(R. 119-122. §)

 

52.  A fogvatartott fizetett szabadsága kiszámításához szükséges adatokról a munkáltatónak naprakész, összesített kimutatással kell rendelkeznie. A "Fizetett szabadság nyilvántartó lap" nyomtatványt a 13. számú függelék tartalmazza.

 

53.  A nyilvántartó lapot a munkáltatási könyv mellékleteként kell kezelni. Havonta a "Havi munkadíj jegyzék" (11. számú függelék) alapján kell vezetni. Ha a fogvatartott a munkáltató állományából kikerül, a nyilvántartó lapon szereplő adatokat összesíteni kell és azt le kell zárni.

 

54. 

Hatályon kívül helyezte: 1-1/13/2003 OP intézkedés, 2003.03.01.

 

Értesítés az anyagi ösztönzés alkalmazásáról
(R. 129. §)

 

55.  A fogvatartott részére adott anyagi ösztönzés összegéről havonta egyszer a munkáltató írásban értesíti a bv. osztályt.

 

Az elítéltek más gazdálkodó szervezettel kötött
szerződés alapján a bv. szerv területén kívül történő
munkavégzése
[R. 101. § (1) és (3)]

 

56.  A bv. szerv területén kívül az elítélt egyénileg nem foglalkoztatható.

 

57.  A szerződés előkészítése során fokozottan mérlegelni kell, hogy az elítéltek adott munkahelyen történő munkavégzése várhatóan milyen reakciót válthat ki a közvéleményből.

 

58.  A bv. szerv területén kívül felügyelet nélkül - ellenőrzéssel - csak az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alatt álló elítélt foglalkoztatható.

Módosította: 1-1/36/1999 OP intézkedés, 1999.05.25.

 

59.  Az engedélyezés előtt különösen mérlegelni kell az egyes elítéltek által elkövetett bűncselekményt, a bv. intézetben tanúsított magatartásukat, a szabadságvesztés tartalmát, annak fokozatát.

Módosította: 1-1/13/2003 OP intézkedés, 2003.03.01.

 

60.  Nem engedélyezhető felügyelet nélküli munkáltatás, ha az elítélt a bűncselekményt szervezetten vagy fegyveresen követte el, illetve nem bocsátható feltételes szabadságra.

 

61.  A szerződés megkötése előtt be kell szerezni a szerződő félről szóló hivatalos cégmásolatot, különös tekintettel a korábbi és a jelenlegi tulajdonosok személyére és a cég tevékenységi körére.

 

62.  Egyéni vállalkozó esetén az engedélyt kiadó illetékes kamarához kell fordulni a szükséges információért.

 

63.  Nem köthető szerződés nyilvános helyen végzendő szórakoztató vagy vendéglátó-ipari tevékenységre, valamint szórakoztató vagy vendéglátó-ipari egységben végzendő munkára.

 

64.  A bv. szerv területén kívül történő munkavégzésre vonatkozó szerződés akkor köthető meg, ha a munkáltató megbízottja személyes vizsgálat után megállapította, hogy a munkahely az R. 101. § (4) bekezdésében megfogalmazott feltételeken túl munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági szempontból is megfelel. Az erre vonatkozó megállapításokat a munkáltató a szerződéshez csatolja.

 

65.  A szerződésben az intézkedés 12. számú függelékében meghatározott szempontokra kötelezően ki kell térni.

 

66.  A szerződésben rögzíteni kell, hogy a tulajdonos személyében történő változásáról, vagy a tevékenységi kör megváltozásáról a szerződő más gazdálkodó szervezet a bv. szervet köteles értesíteni, továbbá azt, hogy ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehet helye.

 

67.  A bv. szerv részéről a szerződést aláíró felelős azért, hogy a bv. jogszabályok, előírások a szerződéskötéskor és a munkáltatás során érvényesüljenek.

 

68.  A munkáltató részéről megkötendő szerződések aláírása, ellenjegyzése:

a)      A bv. intézet által kötendő szerződést a parancsnok - távollétében az általa arra írásban meghatalmazott személy - kötheti meg. A szerződést a jogtanácsos és a gazdasági vezető ellenjegyzi.

b)      A bv. kft. által kötendő szerződést a gazdálkodó szervezetekre előírt módon kell aláírni.

 

69.  Az előírásoknak megfelelő őrzést, felügyeletet, illetve az ellenőrzést a szerződés megkötésével egy időben kell megtervezni, meg kell határozni az ellenőrzés formáját, gyakoriságát, valamint az ellenőrzések elvégzéséért felelős személyeket.

 

70.  A szerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató meghatározza a munkavégzés körülményeinek munkavédelmi, tűzvédelmi, foglalkozás-egészségügyi szempontú ellenőrzésének rendjét.

 

71.  A parancsnok intézkedésben szabályozza a szabad kapacitás hasznosítására más gazdálkodó szervezettel kötött szerződés alapján a bv. szerv területén kívül történő munkavégzés előkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásáért-felelős személyeket,

 

Az előzetesen letartóztatott munkáltatása

 

72.  Az R. 101-132. és 134. §-ainak és az intézkedés 1-71. pontjainak rendelkezéseit az előzetesen letartóztatott munkáltatásánál a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a)      Az előzetesen letartóztatott munkába állítási kérelmét a nevelő haladéktalanul átadja a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetőjének.

b)      Az előzetesen letartóztatott a kérelmét a befogadási és foglalkoztatási bizottság döntéséig visszavonhatja. A befogadási és foglalkoztatási bizottság ülésén az előzetesen letartóztatottat a bizottság vezetője tájékoztatja: ha kérelme alapján munkába állítják, a kijelölt munkát köteles elvégezni, elítéltekkel közösen helyezhetik el, ekkor az intézet által biztosított formaruhát kell viselnie [R. 250. § (4)].

c)      Az előzetesen letartóztatott a fizetett szabadságát az intézetben tölti le. Ennek ideje alatt az intézetben fizetett szabadságukat töltő elítéltekkel együtt is elhelyezhető. Kivétel, ha az ügyész, illetve a bíróság rendelkezése alapján ugyanabban a büntetőügyben szereplő más fogvatartottaktól el kell különíteni.

d)      Az előzetesen letartóztatott intézeten kívüli munkahelyen nem foglalkoztatható.

e)      Előzetesen letartóztatottnál a munkáltatással összefüggő okmányok kiállítása csak akkor szükséges, ha a befogadási és foglalkoztatási bizottság kérelmére munkába állította. Ez alól kivétel az "Orvosi nyilatkozat a fogvatartott munkavégző-képességéről" nyomtatvány (3. számú függelék), amelyet a befogadási eljárás során tölt ki a bv. orvos.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A munkára kivonuláskor és visszakíséréskor
a fogvatartott átadása-átvétele

 

73.  A munkáltató megbízottja a parancsnok által meghatározott időpontban kimutatáson közli a körlet-főfelügyelővel a munkába állított fogvatartott nevét, nyilvántartási számát, és azt, hogy a körleten a fogvatartottat a munkahelyre történő kísérés céljából mikor - óra, perc - kell átadni és a munka befejezése; után mikor - óra, perc - kísérik vissza.

 

74.  A 73. pontban megjelölt kimutatás alapján - a Biztonsági Szabályzat ]37. pont b) alpont alapján - a munkahelyi biztonsági felelős a fogvatartottat a körleten átveszi, illetve átadja.

 

75.  A hivatalos munkaidő befejezéséig a munkáltató megbízottja, az egészségügyi, gazdasági, a bv. és a biztonsági osztály vezetője rendelkezik a körlet-főfelügyelő felé, hogy a kimutatáson szereplők közül mely fogvatartott milyen okból, mikor és mennyi ideig nem adható ki munkára.

A következő munkakezdés előtt a 73. pontban megjelölt kimutatáson feljegyzett adatokban történt változást a körlet-főfelügyelő vagy körletfelügyelő rögzíti.

 

76.  Ha a fogvatartottat munkavégzésre a körletről nem lehet kiadni, akkor a körlet-főfelügyelő, körletfelügyelő kellő időben tájékoztatja a fogvatartott átvételére jogosult személyt és a fogvatartottat.

 

77.  A 73. pontban megjelölt kimutatást a körlet szolgálati napló mellékleteként kell megőrizni.

 

78.  A külső szerv tagja vagy megbízottja a fogvatartott meghallgatását a munkaterületen nem végezheti.

 

Biztonsági ellenőrzés, vizsgálat és szemle

a munkaterületen és a munkahelyen

79.  A parancsnok által meghatározott biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat, biztonsági szemle megtartása a gazdálkodó szervezet ügyvezető igazgatójával egyeztetett rendszerességgel a munkaterületen és a munkahelyen is kötelező.

Módosította: 1-1/13/2003 OP intézkedés, 2003.03.01.

 

Az orvosi vizsgálat költségének viselése a fogvatartott
munkába állítása előtt és munkába állítása után

 

80.  A fogvatartott munkahelyének, illetve munkakörének kijelöléséig végzett orvosi vizsgálat költségét az intézet viseli.

A munkakörre vonatkozó első-, esetleg másodfokú orvosi alkalmassági vizsgálat, valamint a munkáltatással összefüggő további egészségügyi vizsgálatok költségeit a munkáltató, illetve a szerződésben meghatározott fél viseli.

 

A munkáltató szerv vezetője által hozott döntés ellen
benyújtott panasz elbírálása
[R. 134. § (2)]

 

81.  Ha a fogvatartott a munkáltató szerv vezetőjének az első fokon hozott döntését kifogásolja; az írásban benyújtott panaszát haladéktalanul fel kell terjeszteni a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság gazdasági főigazgatójának.

 

82.  Az írni, olvasni nem tudó fogvatartott panaszát a munkáltatónak jegyzőkönyvbe kell foglalni.

 

Újítás elbírálása

 

83.  A fogvatartott által benyújtott újítási javaslat esetén az újításról szóló 63/1998. (III. 31.) Korm. rendeletben előírt szabályok szerint kell eljárni.

 

A fogvatartott munkáltatási állományból való törlésének
speciális esete

 

84.  A befogadási és foglalkoztatási bizottság döntése nélkül az esemény bekövetkezése napjától a munkáltató állományából törölni kell a fogvatartottat

a.       azonnali átszállításakor,

b.      azonnali szabadulásakor,

c.       elhalálozásakor.

 

Adatszolgáltatás

 

85.  A fogvatartottak munkáltatására vonatkozó létszámadatairól, munkadíjáról a munkáltató adatszolgáltatást készít.

 

86.  Az adatszolgáltatás készítésére szolgáló táblázatokat és azok kitöltésére vonatkozó tájékoztatót az intézkedés 14. számú függeléke tartalmazza.

 

87.  A táblázatok kitöltésének és a Büntetés-végrehajtás I Országos Parancsnokság illetékes szervezeti egységére történő felterjesztésének szabályait a mellékelt "Kitöltési utasítás" tartalmazza.

 

A díjazás nélküli munkavégzés nyilvántartása
(R. 102. §)

 

88.  A "Nyilvántartás a fogvatartott díjazás nélkül végzett munkájáról" nyomtatványt (15. számú függelék) a körleten vezetett okmányok alapján a körlet-főfelügyelő állítja ki, és az intézet parancsnokának rendelkezése alapján ő vagy a körletfelügyelő vezeti. A nyilvántartást a bv. orvos által kiállított "Orvosi nyilatkozat a fogvatartott munkavégző-képességéről" szóló (3. számú függelék) dokumentummal együtt a körlet-főfelügyelő kezeli és őrzi meg. A fogvatartott díjazás nélküli foglalkoztatásánál az orvos véleményét figyelembe kell venni.

A betelt nyomtatvány adatait a körlet-főfelügyelő ellenőrzi és azt aláírásával hitelesíti. A nyomtatványt a fogvatartott bv. iratai között kell megőrizni.

 

89.  A díjazás nélküli munkavégzés napi időtartamát ha azt bv. orvos csökkentette (3. számú függelék) - a körlet-főfelügyelő feljegyzi a 15. számú függelékben szereplő nyilvántartás megjegyzés rovatába.

 

90.  Amennyiben a hónap során újabb nyilvántartó lapot (15. számú függelék) kell kiállítani és vezetni, akkor azt a korábbi nyilvántartó lappal a hónap végéig együtt kell kezelni. A nyilvántartó lap vezetését a hónap utolsó napján a .körlet-főfelügyelő ellenőrzi és ezt aláírásával igazolja.

 

91.  A megőrzés céljából történő szállításkor a díjazás nélküli munkavégzésről vezetett nyilvántartó lapot és a fogvatartott munkavégző-képességéről kiállított orvosi nyilatkozatot a szállítási okmányok közé kell csatolni, és azt a fogadó intézet a fogvatartott visszaszállításakor visszaküldi az útba indító intézetnek.

 

92.  A díjazás nélküli munkavégzés megkezdése előtt a munkavédelmi előírásoknak megfelelő oktatást és annak dokumentálását a parancsnok által megbízott személy végzi.

 

Értelmező rendelkezések

 

93.  Az általánostól eltérő munkarend esetén a Munka Törvénykönyve 124. §-a alapján kell a pihenőidőt kiadni.

 

94.  Az intézeten kívül történő munkavégzés az 1979. évi II. tvr. 26. § (2) bekezdés c) pont és (3) bekezdés, 27. § a) pont, 28. § (2) bekezdés a) pont, 28/A. § (1) bekezdés d) pont, 29. § (2) bekezdés és az 53. §-ban meghatározott munkavégzés.

 

Záró rendelkezések

 

95.  A fogvatartott munkáltatásánál az intézkedésben megjelölt feladatok végrehajtásához a következő nyomtatványokat rendszeresítem:

a)      Munkáltatási engedély (1. számú függelék),

b)      Munkáltatási könyv (2. számú függelék),

c)      Orvosi nyilatkozat a fogvatartott munkavégző-képességéről (3. számú függelék),

d)      Beutalás a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatra (4. számú függelék),

e)      A munkavállaló egészségügyi törzslapja (5. számú függelék),

f)        Egészségügyi nyilatkozat (6. számú függelék), 

g)      Elsőfokú orvosi alkalmassági vélemény (7. számú függelék), 

h)      Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra (8. számú függelék), 

i)        Másodfokú orvosi alkalmassági vélemény (9. számú függelék), 

j)        Tájékoztató a besorolásról és a munkadíjról (10. számú függelék), 

k)      Havi munkadíjjegyzék (11. számú függelék), 

l)        Szempontok a munkáltató által más gazdálkodó szerevezettel, a fogvatartott munkáltatására kötött szerződéshez (12. számú függelék), 

m)    Fizetett szabadság nyilvántartó lap (13. számú függelék), 

n)      A statisztikai célt szolgáló adatok összeállításához szükséges táblázatok és azok kitöltési utasítása (14. számú függelék), 

o)      Nyilvántartás a fogvatartott által díjazás nélkül végzett munkára (15. számú függelék).

 

96.  A munkáltató a rendszeresített okmányokon kívül más nyilvántartás használatát is elrendelheti.

 

97.  Az informatikai háttér bővülése kiváltja azokat az okmányokat, melyek elkészítését az alrendszerek biztosítják.

 

98.  Az intézkedés rendelkezéseit a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya, a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a büntetés-végrehajtás gazdálkodó szervezetével munkaviszonyban álló személyek a munkájukhoz szükséges mértékben kötelesek megismerni és végrehajtani.

 

99.  A munkáltató ezen intézkedés alkalmazásától számított 30 napon belül köteles elkészíteni a munkáltatási szabályzatát.

 

100. Az intézkedést 1999. március hónap 20. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg visszavonom a 0139/1998. (IK Bv. Mell. 4.) OP intézkedés 61. pontját, valamint az 1-1/15/1999. (IK Bv. Mell. 2.) OP intézkedést.

 

Dr.Tari Ferenc bv. altábornagy
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

 

1. számú függelék

 

Munkáltatási engedély

 

1. Név:
2
. Nyilvántartási szám:
3. Anyja neve:
4
. Születési helye:
5
. Születés időpontja: év hó ...nap
6. Fokozat:
7
. Bűncselekmény:
8
. Állampolgárság:
9
. Előző bv. intézet:
10
. Iskolai végzettség:
11
. Szakképzettség:
12
. Foglalkozás:
13
. Lakhely:

 

Munkahelyi őrzéssel és
felügyelettel kapcsolatos előírás:
 

Munkavégzéssel kapcso-
latos speciális előírás:
 

Csökkentett munkaidő-
ben történő foglalkozta-
tás engedélyezése: 

Szabadul feltételesen:
büntetését kitöltve:

 

Egyéb feljegyzések:

 

Sor-
szám

Dátum

Munkáltató

Munkakör

Állományba vétel
napja

Állományban
tartás utolsó napja

Leváltás oka

Bizottság vezetőjé-
nek aláírása

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú függelék

 Név: 

 

 

Munkáltatási könyv

Személyi adatok

1. Név:
2
. Nyilvántartási szám:
3. Anyja neve:
4
. Születési helye:
5
. Születés időpontja: ……év ……hó …....nap
6. Fokozat:
7
. Bűncselekmény:
8
. Állampolgárság:
9
. Előző bv. intézet:
10
. Iskolai végzettség:
11
. Szakképzettség:
12
. Foglalkozás:
13
. Lakhely:
14
. Adóazonosító jel:
15
. Az állományba vétel és az állományból való törlés időpontja:

 

Munkáltató
megnevezése

Munkahely

Munkakör

Állományba vétel
időpintja

Állományból való
törlés időponja

Állományból való
törlés időponja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. A fogvatartott terápiás foglalkoztatása
a) napi munkaideje (órában):...........................
b) munkarendje:........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Kelt: ..............................................................

.......................................................................
bv. orvos aláírása

 17. A díjazás mellet végzett munkáltatásban és szak-, illetve továbbképzésben részt vevő fogvatartott részesül-e a 6/1996. IM rendelet 112. §-ában megjelölt jogosultságokban

 

 

 

-tól

-ig

Megjegyzés

1.

A képzés ideje

 

 

 

 

Munkaidő kedvezmény

 

 

 

 

Tanulmányi szabadság kiadása

 

 

 

2.

A képzés ideje

 

 

 

 

Munkaidő kedvezmény

 

 

 

 

Tanulmányi szabadság kiadása

 

 

 

3.

A képzés ideje

 

 

 

 

Munkaidő kedvezmény

 

 

 

 

Tanulmányi szabadság kiadása

 

 

 

4.

A képzés ideje

 

 

 

 

Munkaidő kedvezmény

 

 

 

 

Tanulmányi szabadság kiadása

 

 

 

5.

A képzés ideje

 

 

 

 

Munkaidő kedvezmény

 

 

 

 

Tanulmányi szabadság kiadása

 

 

 

 

18. Szakképesítés megszerzés ideje. Munkavégzéssel kapcsolatos tanfolyamok elvégzése.

 

19. Elszenvedett munkabalesetek:

 

20. A munkáltatási könyv mellékletei:

Az OP intézkedés függelékei:
7. Elsőfokú orvosi alkalmassági vélemény
9. Másodfokú orvosi alkalmassági vélemény
10. Tájékoztató a besorolásról és munkadíjról
13. A fizetett szabadság nyilvántartói lap

 Sorszám

A melléklet kódja

A csatolás dátuma

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú függelék

 

Orvosi nyilatkozat
a
fogvatartott munkavégző-képességéről

 

Név:
Nyilvántartási szám:
Anyja neve:

 

1. Munkára való alkalmassága*

 Nehéz

Könnyű 

Ülő 

Munkaképtelen 

Fizikai munkára alkalmas 

 

2. A foglalkoztatást kizáró okok: *

a) egészséges, bármilyen munkával foglalkoztatható
b) poros, füstös munkakörnyezetben nem foglalkoztatható
c) fokozottan balesetveszélyes munkakörülmények között (magasban, gépek között, feszültség alatt) nem foglalkoztatható
d) vegyszerekkel, tisztítószerekkel nem dolgozhat
e) meghatározott nagyságú teher szállítása, illetve emelése: .....................kg-ig
f) tartós járást, állást igénylő munkával nem foglalkoztatható
g) kényszertesthelyzetben (guggolás, görnyedés) nem foglalkoztatható
h) járványügyi érdekből kiemelt munkakörben nem foglalkoztatható
i) zajos munkahelyen nem foglalkoztatható
j) egyéb: .....................................................................................................................................................................

 

3. Díjazás nélküli munkavégzés ideje napi................. óra  

 

4. A díjazás nélküli munkavégzés munkaköri alkalmassági vizsgálata az intézetben előforduló díjazás nélküli munkavégzésre:*
a) egészséges, bármilyen munkával foglalkoztatható
b) körlettakarításon (felmosás, söprögetés, portörlés, ablaktisztítás, vegyszeres tisztítás) dolgozhat
c) anyagmozgatás......................kg-ig
d) külső körletmunkán (udvartakarítás, hólapátolás) dolgozhat
e) egyéb: .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Kelt:.......................................

P.H.

........................................................
orvos aláírása

Készült: 2 példányban.
Kapják:
1
. számú példányt a befogadási és foglalkoztatási bizottság vezetője
2. számú példányt a körlet-főfelügyelő

 

4. számú függelék

 

(Címoldal)

  ...............................................................
A munkáltató megnevezése
cégszerű bélyegzője

 

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra*
(A munkáltató tölti ki)

 

A munkavállaló neve: ..................................................................................Született:......................év..............................hó.................nap

Lakcíme:...............................................................................................................................................................................................................

Munkaköre:.........................................................................................................TAJ-száma:............................................................................

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör- (munkahely-) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat**

 

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai***

 

Kockázat

A munkaidő

Kockázat

A munkaidő

jelzése

megnevezése

egészében

egy részében

jelzése

megnevezése

egészében

egy részében

1.

Kézi anyagmozgatás

 

 

14.

Porok megnevezése:

 

 

1.1.

5 kp-20 kp

 

 

 

 

 

 

1.2.

>20 kp-50 kp

 

 

 

 

 

 

1.3.

>50 kp

 

 

 

 

 

 

2.

Fokozott baleseti veszély (magas-
ban végzett, villamos üzemi, fe-
szültség alatti munka), egyéb:

 

 

15.

Vegyi anyagok megnevezése:

 

 

3.

Kényszertesthelyzet (görnyedés,
guggolás)

 

 

16.

Járványügyi érdekből kiemelt
munkakör

 

 

4.

Ülés

 

 

17.

Fertőzésveszély

 

 

5.

Állás

 

 

18.

Fokozott pszihés terhelés

 

 

6.

Járás

 

 

19.

Képrnyő előtt végzett munka

 

 

7.

Terhelő munkahelyi klíma (me-
leg, hideg, nedves, változó)

 

 

20.

Éjszakai műszakban végzett
munka

 

 

8.

Zaj

 

 

21.

Pszichoszociális tényezők

 

 

9.

Ionizáló sugárzás

 

 

22.

Egyéni védőeszköz általi terhelés

 

 

10.

Nem-ionizáló sugárzás

 

 

23.

Egyéb:

 

 

11.

Helyileg ható vibráció

 

 

 

 

 

 

12.

Egésztest vibráció

 

 

 

 

 

 

13.

Ergonómiai tényezők

 

 

 

 

 

 Kelt:................................................., ................év...................................... ..........................napján

 

..................................................................................
munkáltató aláírása, PH

 

* Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható.
** A megfelelő szöveget alá kell húzni.
*** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával X-et kell írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt alá kell húzni.

 

(Hátoldal)


Munkáltató megnevezése:.............................................................................................................................................................................................

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra


A munkavállaló neve:........................................................................................ Született:..................... év....................................... hó.................nap

Lakcím:...........................................................................................................................................................................................................................

Munkakör:....................................................................................................... TAJ-száma:...........................................................................................

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését:

A vizsgálat oka: időszakos vizsgálat.

Kelt: .................................................., ...................év ..........................................hó ........................napján

.................................................................................
munkáltató aláírása, PH

 

 

6. számú függelék

 

Egészségügyi nyilatkozat

 

(Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók l számára)

 

I. Munkavállaló / tanuló / munkanélküli / munkát végző személy (a továbbiakban együtt: vizsgált személy)

Neve: ..................................................................................................................................................................
Címe: ..................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................................................................
TAJ-száma: .........................................................................................................................................................
Munkaköre / tevékenységi köre: ..........................................................................................................................

 

II. Munkaköri, szakmai, illetve egészségi alkalmasságot elbíráló orvos

Neve: ..................................................................................................................................................................
Címe: ..................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

 

III. A vizsgált személy nyilatkozata

Alulírott kötelezem magam arra, hogy

1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soronkívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös
háztartásban
élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:

sárgaság,
hasmenés,
hányás,
láz,
torokgyulladás,
bőrkiütés,
egyéb bőrelváltozások (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is),
váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;

2. az alkalmassági vizsgálatot \végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem.

Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik.


Kelt: ................................................ 

...............................................................................
a vizsgált személy aláírása

 

1 Tanulók esetében a szakmai gyakorlat megkezdése előtt l héten belül töltendő ki.

 

7. számú függelék

12. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

 

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat megnevezése: ............................

 

Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény

A vizsgálat eredménye alapján ….........................................munkavállaló, szül.év: ….......... hó: …....................nap: …................munkakörben

 

ALKALMAS

NEM ALKALMAS *

 

Kelt:...................................................

..........................................................................
véleményező orvos

P. H.

*A megfelelő szöveget alá kell húzni.

 

8. számú függelék

10. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

 

Munkáltató megnevezése: .................................

 

Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

 

Név: ..................................................................................................
Szül. év:................. hó:................. nap:....................
Lakcím: ....................................................................................................................................................
TAJ-szám: ...............................................................................................................................................
Munkakör: ...............................................................................................................................................

Kérem nevezett munkaköri alkalmasságára vonatkozó vélemény közlését az alábbi indok(ok) alapján:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Kelt :.................................

.........................................
kérelmező aláírása

 

9. számú függelék

11. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

 

Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése:

 

Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény*

 
A vizsgálat eredménye alapján .............................................munkavállaló, szül.év: ............. : ...................nap: .............munkakörben

 

ALKALMAS

NEM ALKALMAS *

 

Nevezett munkaköri alkalmasságát érintő korlátozás:

 

Kelt: ...............................................

.............................................
véleményező orvos

P. H.

* A másodfokú döntés ellen a bírósághoz lehet fellebbezni 15 napon belül.
** A megfelelő szöveget alá kell húzni.

 

10. számú függelék


Tájékoztató a besorolásról és a munkadíjról

 Fogvatartott neve:

 Nytsz:

 Munkáltató megnevezése:

 Munkahely:

 Munkakör:

 Munkarend:

 

 Munkaidő:

 

 Foglalkoztatási kategória:

 

 Besorolási munkadíj:

 

 Díjazási forma:

 

 Betanulási idő alatti díjazás mértéke = a besorolási munkadíj %-a

 Megnevezés:

Megnevezés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiállítás helye, kelte:

......................................................., ........................év .....................................hó ...........nap

 

Kiállította: Ellenőrizte:


.................................................................. ...............................................................................

 

Átvevő aláírása

......................................................................................

 

 

11. számú függelék

Havi munkadíjjegyzék

 

Munkáltató megnevezése:

Munkahely:

Munkakör:

Fogvatartott neve:

Nytsz:

Időadatok:

Munkadíj adatok (Ft)

 

Besorolási munkadíj:

 

Ledolgozott napok száma:

 

Külön pótlékok a 6/1996. 127. § (1) alapján, összesen:
(max, a besorolási munkadíj 50%-ig terjedhet!)

 

Ledolgozott órák száma:

 

Egyéb pótlékok a Muka Törvénykönyve 146. § szerint:

 

Szabadságon töltött napok száma:

 

Szabadságon töltött időre járó munkadíj:

 

Fizetett állásidő (óra):

 

Állásidőre számfejtett munkadíj:

 

Nem fizetett állásidő (óra):

 

Túlóra számfejtett munkadíj:

 

Túlóra (óra):

 

Fizetett munkaszüneti napokra járó díjazás:

 

Fizetett munkaszüneti napok száma:

 

Betanulási időre járó díjazás:

 

Betanulási idő (óra):

 

Anyagi ösztönzés forintösszege:

 

 

Teljes munkadíj:

 

 

Tartási költséghez való hozzájárulás összege:

 

 

Tartási költséghez való hozzájárulás összegével csökkentett
munkadíj:

 

Kiállítás helye, kelte:

...................................................................., ..........................év .............................................hó ...................nap

 

Kiállította: Ellenőrizte:

.................................................................. ......................................................................

 

 

12. számú függelék


Szempontok a munkáltató által más gazdálkodó szervezettel a fogvatartott foglalkoztatására kötött szerződéshez

 

I.

A munkáltató - büntetés-végrehajtási intézet, büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezet - a 6/1996; (VII. 12.) IM rendelet 101. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján szerződést köthet más gazdálkodó szervezettel.

 

II.

Javasolt a szerződések kötésénél az alábbi szempontok figyelembevétele, a szerződés tartalmazza:

1.      a szerződés időbeli hatályát,

2.      az elvégzendő munkát vagy szolgáltatást, az ahhoz szükséges eszközök és feltételek biztosítását és a térítés mértékét,

3.      a rendelkezésre bocsátandó elítéltek létszámát,

4.      a napi munkaidőt, műszakszámot, a munkaidő kezdetét és végét,

5.      a rendkívüli munkavégzés szabályait (túlóra),

6.      az étkezés biztosítását, a munkaközi szünet tartamát,

7.      a munkaruha biztosítását, ennek költségviselését, tisztítását,

8.      a fizetett szabadság biztosítását,

9.      a szakmai irányítás rendjét,

10. a munkavégzéssel kapcsolatos utasítási jogot és annak korlátait,

11. az elvégzett munka utáni térítés mértékét, a pénzügyi elszámolás rendjét, a fizetési feltételeket, a fizetés módját,

12. a munkába szállítás módját, költségeit,

13. a munkavédelmi oktatást, a védőfelszerelés (védőruha, védőital) biztosítását, ezek betartásának ellenőrzési rendszerét,

14. a munkakör betöltéséhez szükséges foglalkoztatás egészségügyi és egyéb egészségügyi vizsgálatban történő közreműködés rendjét,

15. a munkabaleset kivizsgálásában történő együttműködés szabályait,

16. biztonsági és egyéb büntetés-végrehajtási követelményeket,

17. a más gazdálkodó szerv és az intézet kapcsolattartásának módját,

18. az elítélt és a más gazdálkodó szerv alkalmazásában álló polgári dolgozók érintkezésének szabályait,

19. az elítélt munkáltatása során a rendkívüli intézkedéseknél foganatosítandó szabályokat,

20. az elítélt munkaerő rendelkezésre bocsátását kizáró feltételeket,

21. a szerződő felek kártérítésből adódó megtérítési kötelezettségét,

22. a helyi adottságokból adódó egyéb kérdéseket, és jogvita esetén az eljáró bíróság megnevezését.

 

13. számú függelék

...........................................................................
munkáltató megnevezése

 

Fizetett szabadság nyilvántartó lap
.
................ év

 

Fogvatartott neve:
Nyilvántartási száma:
Születési hely, idő:

 Hónap

A fizetett szabadság számítás szempontjából figyelembe veen- 
napok

 Havi munkadíj
Ft

Számított szabadság
nap

Göngyölítve 

 Ledolgozott munka-
nap

 Fizetett állásidő
nap

 Szabadságon töltött
napok

 Január

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

Április

 

 

 

 

 

 

Május

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

 

 

Július

 

 

 

 

 

 

Agusztus

 

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

Lezárva:

………….., ………… év …………. hó ………. nap

 

14. számú függelék

 

Kitöltési utasítás a fogvatartottak munkáltatásáról szóló adatszolgáltatásokhoz

 

„Kitöltési utasítás a fogvatartottak munkáltatásáról szóló adatszolgáltatásokhoz

A jelentéseket elektronikus formában a Műszaki és Ellátási Főosztályra muszaki_ellatas@bv.gov.hu címre kell elküldeni a negyedév végét követő hónap 15-ig.

A táblákat göngyölített adatok alapján kell kitölteni. Azaz egy naptári év második, harmadik és negyedik negyedévi jelentései esetén az előző időszak adatait is figyelembe kell venni. 

A teljes munkaidő mértéke napi nyolc, heti negyven óra, amelybe a munkaközi szünet, valamint a fogvatartottak munkahelyre történő le- és felvonulásának időtartama nem számít be.

 

Jelentés a fogvatartottak költségvetési rendszerben

történő munkáltatásáról

Intézet neve:

 

Vizsgált időszak:

LÉTSZÁMADATOK

Intézeti befogadott átlaglétszám

 

Előzetesen letartóztatottak átlaglétszáma

 

Orvos által megállapított egészségügyi okok miatt munkaképtelen

 

Munkahely hiányában nem dolgozik összesen

 

Intézet fenntartási tevékenység átlaglétszáma,

teljes munkaidős

 

Intézet fenntartási tevékenység átlaglétszáma,

rész munkaidős

 

Szabad kapacitás hasznosítás átlag létszáma,

teljes munkaidős

 

Szabad kapacitás hasznosítás átlag létszáma,

rész munkaidős

 

Terápiás foglalkoztatásba bevont fogvatartottak átlaglétszáma, teljes munkaidős

 

Terápiás foglalkoztatásba bevont fogvatartottak átlaglétszáma, rész munkaidős

 

 

A létszámadatokat egy tizedes pontossággal kell megadni.

A tábla adatainak értelmezése az alábbiakban található.

 

„Intézeti befogadott átlaglétszám” =

a vizsgált időszak napjain regisztrált fogvatartotti nyitó létszámok összege

a figyelembe vett napok számával

 

„Előzetesen letartóztatottak átlaglétszáma” =

a vizsgált időszak munkanapjain regisztrált előzetesen letartóztatottak nyitó létszám összege

a figyelembe vett munkanapok számával

 

„Orvos által megállapított egészségügyi okok miatt munkaképtelen  =

a vizsgált időszak munkanapjain orvosilag regisztrált munkára alkalmatlanok (munkába állítottak kivételével) létszám összege

a figyelembe vett munkanapok számával

 

„Munkahely hiányában nem dolgozik összesen” =

a vizsgált időszak munkanapjain (jogerősbüntetésüket töltők) – (orvosilag regisztrált munkára alkalmatlanok létszám összege)

a figyelembe vett munkanapok számával

 

„Intézet fenntartási tevékenység átlaglétszáma, teljes munkaidős " =

működőképességet biztosító munkáltatásban a vizsgált időszak munkaóráin regisztrált teljes munkaidős létszámok összege

a figyelembe vett összes óraszámával

 

„Intézet fenntartási tevékenység átlaglétszáma, rész munkaidős" =

működőképességet biztosító munkáltatásban a vizsgált időszak munkaóráin regisztrált rész munkaidős létszámok összege 

a figyelembe vett összes óraszámával

 

„Szabad kapacitás hasznosítás átlag létszáma, teljes munkaidős" = 

külső szerződések alapján végzett munkáltatás során a vizsgált időszak munkaóráin regisztrált teljes munkaidős létszámok összege 

a figyelembe vett munkaórák számával

 

„Szabad kapacitás hasznosítás átlag létszám, rész munkaidős" =

külső szerződések alapján végzett munkáltatás során a vizsgált időszak munkaóráin regisztrált rész munkaidős létszámok összege

a figyelembe vett munkaórák számával

 

„Terápiás foglalkoztatásba bevont fogvatartottak átlaglétszáma, teljes munkaidős" Akkor kell csak adatot szolgáltatni, ha az intézet munkáltat orvosi vélemény alapján ebbe a kategóriába sorolt fogvatartottakat.

 

terápiás foglalkoztatásba bevont fogvatartottak átlaglétszáma, teljes munkaidős =

terápiás minősítésű fogvatartottak munkáltatása során a vizsgált időszak munkaóráin regisztrált teljes munkaidős létszámok összege

a figyelembe vett munkaórák számával

 

„Terápiás foglalkoztatásba bevont fogvatartottak átlaglétszáma, rész munkaidős" =

terápiás minősítésű fogvatartottak munkáltatása során a vizsgált időszak munkaóráin regisztrált rész munkaidős létszámok összege

a figyelembe vett munkaórák számával

 

Jelentés a fogvatartottak költségvetési rendszerben

 történő munkáltatásáról

Intézet neve:

 

Vizsgált időszak:

MUNKADÍJAK

A vizsgált időszak alatti legkisebb besorolási munkadíj (Ft/hó)

 

Intézet fenntartás átlag munkadíj,

teljes munkaidős

 

Intézet fenntartás átlag munkadíj,

rész munkaidős

 

Szabad kapacitás hasznosítása átlag munkadíj,

teljes munkaidős

 

Szabad kapacitás hasznosítása átlag munkadíj,

rész munkaidős

 

Terápiás átlag munkadíj,

teljes munkaidős

 

Terápiás átlag munkadíj,

rész munkaidős

 

 

 

A tábla adatainak értelmezése az alábbiakban található.

 

A vizsgált időszak alatti legkisebb besorolási munkadíj” az adott területen a megállapításra került, legalacsonyabb besorolási munkadíj az időszakban. Ez pótlékokat és egyéb járandóságokat nem tartalmaz, továbbá a részmunkaidőben foglalkoztatottakra nem vonatkozik.

 

Megállapítása a következőképpen történik.

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 124. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott elítélt részére havi munkadíjként a kifizetés évét megelőző év első napján a munkaviszonyban álló dolgozókra megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének legalább egyharmada (a továbbiakban: alapmunkadíj) jár.”

 

Ahhoz, hogy a rendeletben meghatározottak teljesüljenek, minden év első hónapjában meg kell vizsgálni az összes hónapban a várható munkanapok számát. Figyelembe véve a hónap hosszúságát, a munkaszüneti napokat és ünnepnapokat. A vizsgálat eredménye 19 – 23 munkanap között változik. Meg kell határozni 19, 20, 21, 22 és 23 munkanapra az alapdíj ismeretében az óradíj összegét. Például 19 munkanap esetén:

 

óradíj =

Alapmunkadíj

19*8

 

Az aktuális hónapban a „a vizsgált időszak alatti legkisebb besorolási munkadíj”:

„a vizsgált időszak alatti legkisebb besorolási munkadíj” = óradíj * ledolgozott órák száma

 

Teljesítménydíjazás esetén a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 124. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján kell eljárni:

„Ha a munkadíjat a teljesítmény alapján állapítják meg, a teljes munkaidő ledolgozása és a teljesítménykövetelmény százalékos teljesítése esetén az elítélt munkadíja az alapmunkadíjnál nem lehet kevesebb.”

Módosította: 1-1/13/2003 OP intézkedés, 2003.03.01.; 1-1/21/2011 OP intézkedés, 2011.06.01.; 1-1/39/2011 OP intézkedés, 2003.09.30

 

A minimális teljesítménykövetelmény százalékos teljesítésre ad iránymutatást a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 126. § (3) bekezdése a betanuló díjazásánál:

„Ha a betanulás ideje alatt az elítélt az érvényes norma szerinti 85 százalékos teljesítményt eléri, ettől az időponttól a teljesítménye alapján kell díjazni.”

minimális havi teljesítménydíj =  alapmunkadíj =  havi norma 85%

 

„átlag munkadíj” külön az intézet fenntartás, a szabadkapacitás hasznosítása és a terápiás területeken munkáltatott fogvatartottak egy főre jutó havi keresete a ledolgozott munkaórák figyelembevételével. Külön a „teljes munkaidejű” és külön a „rész munkaidős” fogvatartottak esetén.

 

átlag munkadíj, teljes munkaidejű =  8 * a vizsgált időszak munkanapjainak a száma *

 

az adott területen a vizsgált időszak alatt teljes munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottaknak összesen kifizetett bruttó összeg

az  adott területen a vizsgált időszak alatt munkáltatott fogvatartottak összes ledolgozott munkaóráinak számával * fogvatartottak számával

 

átlag munkadíj, rész munkaidős =  n * a vizsgált időszak munkanapjainak a száma *

 

az adott területen a vizsgált időszak alatt rész munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottaknak összesen kifizetett bruttó összeg

az  adott területen a vizsgált időszak alatt munkáltatott fogvatartottak összes ledolgozott munkaóráinak számával * fogvatartottak számával

 

Ahol, „n” a napi részmunkaórák száma.

 

Amennyiben több különböző hosszúságú rész munkaidős tevékenység folyik egy intézetben, akkor külön kell kiszámítani azokat. Majd átlagukat venni.

Például: 

n1=  a raktárban a fogvatartottak napi 4 órát dolgoznak munkanapokon

n2= a konyhában a fogvatartottak napi 6 órát dolgoznak               

 

átlag munkadíj, rész munkaidős (raktári) =  n1 * vizsgált időszak munkanapjainak a száma *

 

az adott területen a vizsgált időszak alatt rész munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottaknak összesen kifizetett bruttó összeg

az  adott területen a vizsgált időszak alatt munkáltatott fogvatartottak összes ledolgozott munkaóráinak számával * fogvatartottak számával

 

átlag munkadíj, rész munkaidős (konyhai)  =  n2 * vizsgált időszak munkanapjainak a száma *

 

az adott területen a vizsgált időszak alatt rész munkaidőben foglalkoztatott fogvatartottaknak összesen kifizetett bruttó összeg

az  adott területen a vizsgált időszak alatt munkáltatott fogvatartottak összes ledolgozott munkaóráinak számával * fogvatartottak számával

 

átlag munkadíj, rész munkaidős (összesített) =

 

átlag munkadíj, rész munkaidős (raktári) +  átlag munkadíj, rész munkaidős (konyhai)

2

 

 

Jelentés a fogvatartottak költségvetési rendszerben

történő munkáltatásáról

Intézet neve:

 

Vizsgált időszak

Munkakör

 

Állományi létszám

 

Intézetfenntartás

 

Fodrász

 

 

Konyhai dolgozó

 

 

Műhelyben dolgozók

 

 

Állatgondozó, növénytermesztő

 

 

Mosodai dolgozó, ruhajavító

 

 

Kazánházi, hő központi dolgozó

 

 

Raktári dolgozó

 

 

Takarítók

 

 

Egészségügyben foglalkoztatottak

 

 

Kulturális területen dolgozók

 

 

Egyéb intézet fenntartási munkát végzők

 

 

Központi jellegű foglalkoztatás

 

 

Nyilvántartás, szállítás

 

 

Tervezés

 

 

Gépjárműjavítás

 

 

Egyéb központi jellegű tevékenység

 

 

Összesen

 

 

 

A tába adatainak értelmezése

 

"intézetfenntartás" alatt felsorolt munkakörökben az OP intézkedés 7. pontja alapján munkáltatásban résztvevők átlaglétszámát kell beírni. Az "egyéb" tartalmazza mindazok összesített átlagos létszámát, akikre a felsorolás - intézeti specifikumok miatt - nem tér ki.

 

az egyes munkakörök állományi létszáma =

a vizsgált időszak munkanapjain a munkakörben regisztráltak létszám összege

a figyelembe vett munkanapok számával

 

A "központi jellegű foglalkoztatás" alatt felsorolt adatok azokat az átlaglétszámokat tartalmazzák, amelyek összes bv-s szolgáltatásokat végeznek.

 

BV. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÖLTIK KI!

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség negyedévenként, az év elejétől eltelt időszak halmozott adataira vonatkozik!

Ez alól kivétel "Az állományban lévő, de nem dolgozó fogva tartottak megoszlása okonként" című táblázat, amelyet nem göngyölítve, havonta kell elkészíteni.

Az adatokat változatlan formában és fájlnéven, floppylemezen és kinyomtatva, hivatalos aláírással ellátva, az adatszolgáltatási időszak utolsó napját követő hónap 15-ig kell a Termelésirányítási és Marketing Igazgatóságra megküldeni.

A fejlécben található gazdálkodó szervezet megnevezése rovat fölé kell annak nevét feltüntetni.

A "Foglalkoztatott fogvatartottak munkaügyi adatai" táblázat tartalmazza a teljes, illetve nem teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó adatokat, valamint a terápiás foglalkoztatásban részt vevők adatait is.

A táblázatban külön fel. kell tüntetni a terápiás foglalkoztatásban részesülőket mind a teljes mind a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet egy vagy több telephellyel rendelkezik, az adatokat telephelyekre bontva is meg kell küldeni. A telephelyek megnevezését az adott oszlopban a ......................................-i fióktelep rovatban kell feltüntetni.

 

Átlagos állományi létszám kiszámításának leírása az egységes adatszolgáltatás érdekében:

A munkaügyi-statisztikai adatgyűjtéseken jelentendő átlagos statisztikai állományi létszám a fogvatartottak folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát vetítve, el kell osztani a hónap napjainak számával. Ez a naptári napszám akkor sem változtatható, ha a szervezet csak a hónap egy részében működött. A negyedéves és az éves átlagos statisztikai állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga. Vagyis a negyedéves átlagszámítás esetén hárommal, míg az éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell el végezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszak csak egy részére esett. Valamennyi munkába állított fogvatartottat a munkaidő hosszától függetlenül egyenlőnek kell tekinteni.

 

Példa:


havi átlagos állományi létszám =

Σ munkahelyeken állományban lévő fogvatartottak száma (fő)
tárgyhónap naptári napjainak száma

negyedéves átlagos állományi létszám=

Σhavi átlagos állományi létszám
3
*


* Félév esetén az osztó szám 6. háromnegyed év esetén 9. és éves számításnál 12.

 

A létszámokat egy tizedes pontossággal kell megadni.

 

Átlagos statisztikai állományi létszám alatt valamely munkahelyre munkába állított fogvatartottat értjük.

Dolgozólétszám az a szám, amely a munkahelyen az adott időben munkát végez. Munkadíjtömeg a kért időszakra vonatkozó kifizetett bruttó munkadíj.

"Az állományban lévő, de nem dolgozó fogvatartottak megoszlása okonként" megnevezésű táblázatban szerepeltetni kell az átlagos statisztikai állományi létszámot, de átlagos dolgozói létszámot és -a táblázatban feltüntetett bontásban -a kettő különbségeként kapott létszámot.

"A foglalkoztatott fogva tartottak munkadíjszerkezete" táblázatban az összes kifizetett munkadíj alatt a fogvatartottak részére kifizetett munkadíj tömeget értjük, melyet a megadott módon kell bontani.

A "Foglalkoztatott fogvatartottak munkaügyi adatai", "Az állományban lévő de nem dolgozó fogvatartottak megoszlása okonként" és a "A foglalkoztatott fogvatartottak munkadíj szerkezete" táblázatok egyúttal az alapító képviselője által aláírt, rendszeres információs jelentésnek is részét képezik.

Mindkét szervezet által kitöltendő táblázatokban szereplő "bv. ok" alatt értendő fogalmak,
így különösen:

- fegyelmi ok,

- biztonsági csoportváltozás,

- végrehajtási fokozat változás stb.,

- biztonsági elkülönítés [ R. 46. § (2)],

- stb.

 

  

 

Módosította: 1-1/16/2010 OP intézkedés, 2010.03.01. és 1-1/21/2011 OP intézkedés 2011.06.01

 

 

 

15. számú függelék

 ...........................................................
Az intézet megnevezése

Nyilvántartás
a fogvatrtott díjazás nélkül végzett munkájáról
.
......év ..............................

 

Fogvatartott neve:

Nyilvántartási száma:

Születési hely, idő:

Biztonsági csoport:

Elhelyezési körlet:

 

Megjegyzés:

 

 

 Végzett munka
megnevezése

 munkavégzés

 Összes óra

Munkavégzés
igazolása 

Fogvatartott alá-
írása 

 időpontja
(hónap, nap)

kezdete 
(óra, perc)

befejezése
(óra, perc) 

időtartama
(óra, perc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................., ...........év ........................hó .........nap

 

A nyilvántartás vezetését ellenőriztem, azt rendben lévőnek találtam.

 

............................................................
főfelügyelő